Ny på jobbet? - de tre socialiseringsfaserna

Alla som är eller har varit anställda har någon gång varit ny på jobbet. Det är med blandade känslor man gör sin första dag. Man är laddad, förväntansfull och nervös på samma gång.

Några enstaka få hamnar på en arbetsplats mycket plötsligt och närmast av enslump. För övriga har man hunnit sätta sig in i vem arbetsgivaren är och samtidigt bilda sig en uppfattning om man vill vara anställd av just den arbetsgivare.

När man pratar om första dagen och vissa förberedelser berör man de tre faserna i socialiseringsprocessen som alla går igenom när de börjar på ett nytt jobb. Faserna kallas:

  • Förväntansfasen
  • Mötasfasen
  • Metamorfosfasen

Man kan lätt föreställa sig att dessa faser är mycket korta. I själv verket kan varje fas vara i månader eller längre. Detta kommer att framgå i nedan genomgång av de tre faserna.

Förväntansfasen

Att socialiseras handlar mycket om att anpassa sig och inrätta sig i ett visst sätt att vara. En person med god självkänndom kan tänka att det är lättare att anpassa sig om man hamnar i en organisation där de redan tänker på ett liknande sätt som man själv gör.

Förväntansfasen startar när man drömmer om eller överväger att börja jobba på en specifik arbetsplats. Det kan vara ett företag som tydligt profilierar sig som företaget med höga ambitioner. Om man själv har höga ambitioner, vill förbättra världen på något sätt eller göra sig ett namn i branschen, är det troligt att man söker sig till ett likvärdigt företag.

Om man själv drivs av ett hållbarhetstänk är det troligt att man söker sig till ett företag som satsar på hållbarhet. Den djärva kan dock tänka att ett företag som helt saknar hållbarhetskunskaperna och söker någon som kan starta upp detta arbete behöver just honom eller henne. Det kan alltså handla om att känna sig behövd eller se sig själv utföra ett viktigt arbete.

När man ser att det finns en ledig tjänst som man själv kan passa för börjar man vanligtvis att leta information om organisationen. Vad är kärnverksamheten i organisationen? Vad vill de åstadkomma? Vem leder det hela? Hur många anställda finns det? Hur hänger den aktuella avdelningen ihop med helheten? Finns det bekanta i organisationen? Finns det individer i organisationen som kan skapa konfllikter (med just mig)? Vilket anseende har organisationen i omvärlden? Går verksamheten med vinst? Vad finns det för möjligheter att bli långvarig och avancera i organisationen? Frågorna är många och förhoppningsvis sveren med.

De vanligaste och bästa sätten att samla information är att söka på nätet samt fråga runt i bekantskapskretsen. När man söker på nätet ska man inte bara titta efter vad organisationen skriver om sin egen verksamhet utan försöka hitta vad andra skriver om verksamheten. Om personer slutar på grund av missnöje vill man veta det innan man går vidare. Bekantskapskretsen kan naturligtvis involvera alla man känner på Facebook och LinkedIn. Det är bra att undvika för öppna frågor, d.v.s. frågor som många kan se, i nätverket eftersom "fel person" kan komma över det och påverka rekryteringsprocessen.

När man väl har bestämt sig för att söka tjänsten påbörjas den del av första fasen där man börjar se sig som en del av organisationen. Man gör sig beredd att göra sig själv attraktiv och svara på frågor från företrädare för organisationen. En del av socialiseringsprocessen syns i den sökandes personliga brev där man skriver varför man är intreserad av den aktuella tjänsten och varför man är ett bra val. Som sökande försöker man förutse vilka av de egna kompetenserna organisationen har nytta och glädje av.

Vid händelse att man får gå på intervju fortsätter man där det personliga brevet slutade. Man får svara på en rad frågor varför man passar för jobbet. Vid intervjun uppnar sig även möjligheter att ställa frågor för att informera sig ytterligare. Efter intervjun har man troligtvis en så klar bild att man känner om man vill jobba i organisationen eller ej. Chansen att man passar in är si eller så god.

Denna fas avrundas med att man får besked om att man erbjuds tjänsten. Om man väljer att tacka ja till tjänster förbereder man sig för nästa fas genom att mer konkret placera sig på en ny arbetsplats.

Mötasfasen

Den första dagen på jobbet möter man vanligtvis sin närmaste chef och eventuellt också högre chefer. En av dessa visar en tillrätta. Man får sin arbetsplats och arbetsredskap. Under första dagen får man bekanta sig med några av de närmaste arbetskamraterna. Redan i detta skede märker man om man kommer att passa in eller om det blir en utmaning. I detta tidiga skede börjar man skapa sig en bild av hur det verkligen är och jämför den med den bild man hade skapat inför. Stämmer förväntningarna med verkligheten? Är de första intrycken sämre än förväntat eller kanske bättre?

På de flesta arbetsplatser förekommer regelbundna möten där hela organisationen eller den egna avdelningen träffas. Vid sådana tillfällen presenteras nyanställda. Vid dessa möten kan man lätt bli nervös för att allas ögon är riktade på "den nya". Här kan man också bilda sig en första uppfattning om ledningen och organisationens/avdelningens kultur.

Det är två saker man behöver vara beredd på som ny. Först ska man vara på det klara med att man är en outsider, man tillhör utomgruppen, en tid. När de anställda sedan länge säger vi inkluderas inte den nyanställda. Kommentarer som "Vi brukar göra såhär" innebär att den befintliga inomgruppen, alla insiders, sedan länge gör på ett särskilt sätt och om du som är en outsider vill bli en del av gruppen måste du anpassa dig.

Det andra man bör vara beredd på är att varje arbetsplats, oavsett bransch och likheter med andra organsiationer, har en viss organistionskultur. Organisationskulturen bygger på både tysta och uttalade värden och tysta och uttalade sociala regler. Innan man har lärt sig vad som gäller är man inte en full medlem av organisationen.

Organisationskulturen dikterar i mycket om man kommer att bli accepterad fort eller långsamt och om man tas emot som en positiv kraft som kan bidra till verksamheten eller om man tas emot med skepsis. I vissa personalgrupper tar det tid och i andra går det ganska fort. Om du råkar bli anställd i den första kategorin av organisationer får du bara ha tålamod. När du väl blir accepterad är du ordentligt inne i gänget.

Metamorfosfasen

Övergången från fas två till fas tre är något diffus. Metamorfosfasen inträder när man inte längre är en outsider utan en fullt accepterad insider, när man är full medlem av inomgruppen.

Innan detta inträffar pågår en del svårfångade processer. Som nyanställd försöker man att lyssna och lära innan man kommer med förbättringsförslag. När man är en accepterad del av organisationen är det oproblematiskt med förbättringsförslag men innan man har nått dit kan det tas emot som något uppskattat eller som något tveksamt. Man vet aldrig riktigt hur ens inpass bemöts.

Fram till och med metamorfosfasen är det man själv som förändras för att bli en del av verksamheten, särskilt på det sociala planet. När man är en full medlem kan man i en högre utsträckning förändra sin omgivning. Egentligen är det redan så att gruppen förändras när medlemmarna långsamt accepterar nykomlingen men de är inte beredda att uttala detta förrän personen är fullt accepterad i gruppen.

På ett kognitivt plan har man i sin metamorfos lärt sig att tolka vad som sker i organisationen på ett relevant sätt. Allt är inte glasklart ens för dem som har varit anställda i flera år. Man håller hela tiden på med någon form av meningsskapande aktiviteter både mentalt och socialt. När man tolkar information rätt betydligt oftare än man tolkar den fel är man inte längre en nykomling. Som medlem i inomgruppen kan man också bidra till tolkningen eller till och med till omtolkningen. Man måste inte tänka och tolka som man har gjort tidigare.

När slutar man att vara ny på jobbet?

Det är svårt att säga med någon säkerhet när man inte längre är ny på jobbet för det hänger på omgivningen. Om man hamnar i en organisation där en majoritet har varit anställda länge är man "den nye" ett bra tag, trots att man har kommit in i metamorfosfasen sedan en tid tillbaka.

Ett vanligt tecken på att man inte längre är ny är när andra säger vi och menar att man själv ingår i detta vi. Man bidrar själv till detta genom att sluta säga vi till den förra arbetsplatsen. Det är inte ovanligt att man säger "på min förra arbetsplats tjänsteplanerade vi såhär". Då hänvisar man till att man tillhör ett annat vi också. Det är problematiskt med dubbla tillhörigheter och lojaliteter.

Man kan vara helt säker på att man inte anses vara ny när man får frågan om man kan vara mentor till en nyanställd. Då anser i alla fall chefen att man är en etablerad del av organisationen/avdelningen.

Mentor

I vissa organistioner tillämpar man mentorskap eller fadderskap. En mentor ska bidra till en mjuk övergång genom att synliggöra det som inte alltid är uppenbart för en nyanställd.

De organisationer som tillämpar mentorskap använder det i ca sex månader. Efter det ska den nyanställda klara det grundläggande arbetet och ha blivit en del av den sociala gemenskapen.

En mentor har till uppgift att lotsa en nyanställda in i det sociala rummet, visa hur man utför vissa uppgifter och hur man använder vissa verktyg. Allt detta sammantaget är en komplex helhet som tar tid att sätta sig in i.

Om du är nyaställd i en komplex verksamhet och de inte har mentorer kan du gärna föreslå detta. Visa att du vill lära dig och bli en del av verksamheten så fort som möjligt.

Relationer

En av de aspekter som är viktigast på arbetsplatsen är skapandet av relationer. Som nyanställd börjar du i ett tidigt skede att skapa en relation till din närmaste chef och till dina närmaste kollegor. Dessa relationer utvecklas till den nivå att man känner till en hel del privat om de andra och har avslöjat privata delar från sitt eget liv.

Nära relationer är ett tecken på ett gott socialt klimat och erbjuder en god arbetsmiljö att göra bra ifrån sig i. Som nyanställd är det en viktig del av att man accepteras i inomgruppen. Man får jobba på relationerna genom att släppa in andra och dela med sig av sig själv. Om man ska kunna lita på sina närmaste kollegor och de ska kunna känna tillit till dig är det ett avgörande steg att ta.

Vad har du för erfarenheter från att vara ny på jobbet? Har du goda och/eller dåliga erfarenheter? Hur fungerar relationsskapandet? Dela gärna med dig.

24 Aug 2019