Vad menas med perception?

Perception är processen genom vilken vi tolkar och förstår information som vi tar emot från våra sinnen. Det är vår förmåga att uppfatta, organisera, tolka och ge mening åt den omgivande världen genom våra sinnen, inklusive syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

Perception involverar både de fysiologiska och psykologiska processerna. De fysiologiska processerna innebär att våra sinnen registrerar och överför information till hjärnan. Till exempel fångar ögat upp ljus och omvandlar det till elektriska signaler som sedan skickas till hjärnan för bearbetning.

De psykologiska processerna inkluderar tolkning och förståelse av den mottagna informationen baserat på våra tidigare erfarenheter, förväntningar, kulturella bakgrund och individuella skillnader. Perception är inte en objektiv avbildning av verkligheten utan snarare en subjektiv tolkning. Två personer kan uppfatta samma stimuli på olika sätt beroende på deras individuella filter, upplevelser och kunskaper. Perception påverkas också av olika faktorer som uppmärksamhet, motivation och emotionella tillstånd.

Förståelsen av perception är viktig inom olika områden, inklusive psykologi, kognitiv vetenskap, neurovetenskap och design. Genom att studera perception kan vi få insikt i hur vi uppfattar och förstår världen omkring oss, och hur dessa processer kan påverka våra handlingar och beslut.

Vad är affordans?

Affordans är ett begrepp inom kognitiv psykologi och design som beskriver de potentiella handlingarna eller användningsmöjligheterna som ett objekt eller en miljö erbjuder. Termen populariserades av den amerikanske psykologen James J. Gibson som var perceptinspsykolog. Gibson hittade på ordet affordans (eng. affordance) med det engelska ordet afford som grund. Afford betyder bland annat erbjuda och det handlar alltså om vad ett objekt eller en miljö till synes kan erbjuda den som kommer inom synhåll för objektet eller miljön.

Affordanser är relaterade till de egenskaper och funktioner hos ett objekt eller en miljö som uppfattaren kan observera eller förstå. De representerar de möjligheter till handling eller interaktion som finns tillgängliga för en individ baserat på deras perceptuella uppfattning och kognitiva förståelse. Exempel på affordans kan vara:

  • En dörrhandtagets form och position på en dörr som ger en uppfattning om att man kan dra i handtaget för att öppna dörren.
  • En stol med en sittyta och ett ryggstöd ger uppfattningen att den är avsedd att sitta på eller åtminstone går att sitta på.
  • En knapp med en rund form och en utskjutande yta ger en indikation om att den kan tryckas ned.
  • En vass yta som en kniv. Vi kan genom att titta på kniven uppfatta knivens vasshet. Man kan med blotta ögat se att globalknivar är vassare än andra vassa föremål. Därmed erbjuder detta slags verktyg att utföra snitt med hög precision.

Affordanser är alltså kopplade till användarens perception och förståelse av objekt eller miljöer. De är viktiga inom design och användbarhet, eftersom de kan påverka hur människor interagerar med olika produkter och system. Genom att skapa tydliga och intuitiva affordanser kan designers underlätta användarnas interaktion och minska behovet av uttryckliga instruktioner.

Känselsinnet

Känselsinnet är det sinne som gör det möjligt för oss att uppfatta och känna fysisk beröring, temperatur, smärta och tryck. Genom känselsinnet kan vi uppfatta och svara på olika stimuli från vår omgivning och vår egen kropp.

När det gäller just känselperception (som nedan kallas taktil perception) är det lätt att tro att det rör sig om en form av perception men vi har ett flertal olika sinnesreceptorer i huden och därför kan man prata om underkategorier till känselperception.

Känselsinnet är relaterat till de sensoriska receptorerna i huden, inklusive mekanoreceptorer som reagerar på tryck, temperaturreceptorer, smärtreceptorer och andra specialiserade receptorer. Dessa receptorer skickar information till hjärnan via nervbanor, och hjärnan bearbetar sedan och tolkar den mottagna informationen.

Känselsinnet spelar en viktig roll i vår uppfattning av omvärlden och vår förmåga att interagera med den. Det ger oss information om objektens textur, temperatur, form och andra egenskaper som dess vasshet. Känselsinnet är också involverat i vår förmåga att känna smärta, vilket är en viktig skyddsreaktion för att undvika skador. En kniv kan alltså vara ett nyttigt verktyg men kan också, som det uppfattas av våra sinnesreceptorer i huden, vara skadligt.

Känselperception inbegriper minnet av de intryck vi får från känselreceptorerna. Vi minns t.ex. om vi har skurit oss på något vasst och därför hjälper perceptionen oss att förhålla oss med viss försiktighet när vi stöter på något vasst i framtiden. Även då vi endast med ögonen bedömer något vara vasst, långt innan vi utsätts för objektets vasshet mot huden.

Olika former av perception

Det finns flera former av perception som spelar en roll i hur vi uppfattar och förstår världen omkring oss. Här är några vanliga former av perception:

  • Visuell perception: Visuell perception är förmågan att uppfatta och tolka visuell information genom synsinnet. Det innefattar att känna igen och tolka former, färger, rörelse, avstånd och djup i vår omgivning.
  • Auditiv perception: Auditiv perception eller hörselsinnet är förmågan att uppfatta och tolka ljud och ljudinformation. Det inkluderar att höra och förstå tal, känna igen ljudkällor och tolka nyanser i ljud, som volym och tonhöjd.
  • Taktil perception: Taktil perception handlar om att uppfatta och tolka information genom känselsinnet. Det inkluderar att känna fysisk beröring, temperatur, tryck och smärta genom hudens sensoriska receptorer.
  • Olfaktorisk perception: Olfaktorisk perception eller luktsinnet handlar om att uppfatta och tolka dofter och lukter. Det inkluderar att känna igen och särskilja olika dofter och koppla dem till specifika objekt eller situationer. vGustatorisk perception: Gustatorisk perception eller smaksinnet handlar om att uppfatta och tolka smaker. Det inkluderar att känna igen och särskilja olika smaker som sött, salt, surt, beskt och umami.

Utöver dessa grundläggande former av perception kan det finnas andra mer specialiserade former som rör specifika sinnesupplevelser eller kombinationer av flera sinnesintryck, som kinestetisk perception (uppfattning av rörelse och kroppsrörelse), proprioceptiv perception (uppfattning av kroppens position och rörelse i förhållande till omgivningen) eller social perception (uppfattning av vilka andra individer är för oss och därmed hur vi ska förhålla oss till dessa individer). Det är viktigt att notera att dessa former av perception inte är helt fristående från varandra. De samverkar och kompletterar varandra för att ge oss en helhetsuppfattning av vår omgivning och våra erfarenheter.

28 Jun 2023