Vad betyder interim och interimschef?

Detta inlägg ska ta upp vad interimschef är och gå in på de psykologiska utmaningarna med detta. För att få till en god grund är det bra att klarlägga vad interim betyder.

Ordet interim är latin och består av två orddelar: inter-im. Inter betyder mellan och im betyder är (eller vara). När man slår ihop dessa två ord blir det: det som är emellan.

Redan sedan ordet interim började användas på 1500-talet har betydelsen varit mellantid, övergångstid, tillfällig eller provisorisk. Lite beroende på hur man använder ordet är det ett substantiv, adjektiv eller adverb. Interim med betydelsen en övergångstid är ett substantiv medan interim med betydelsen tillfällig är ett adjektiv.

För att det ska vara lite enklare att förstå hur man använder ordet interim kan man ta ett exempel från en ganska nylig historisk händelse. När USA och de allierade lyckades störta Saddam Hussein och hans styre i Irak blev landet utan styre. Då tillsattes en tillfällig regering, en så kallad interimsregering, som skulle styra landet tills det gick att få till stånd val av en ny regering.

Interim betyder i exemplet en begränsad tid mellan den period då Hussein styrde Irak tills den period då en folkvald regering styrde Irak. Interimsregeringen var en tidsbegränsad regering och en övergångsregering, en regering i övergången mellan två stabila regeringstillstånd. I det här fallet varade övergångsperioden mellan juni 2004 och maj 2005.

Ett interimstillstånd, som användes under första halvan av 1900-talet, var ett tillfälligt tillstånd för att få uppehålla sig inom landet Sverige. Tillståndet gäller alltså enbart en kort och begränsad tid. Ett interimskvitto är ett tillfälligt kvitto som gäller tills ett komplett och slutligt kvitto skrivs och lämnas för ett köp.

Interimschef

Ordet interimschef har använts i det svenska språket sedan slutet av 1700-talet. När man tittar på de fall som finns dokumenterade får man intrycket av att en interimschef är en tillfällig chef under den ordinarie chefens frånvaro. Om den ordinarie chefen är utomlands under en längre tid är interimschefen ställföreträdande chef. I det här fallet kan man säga att den tillfälliga chefen är en vikarierande chef.

Den mest typiska användningen av interimschef idag är när en ordinarie chef har slutat på grund av ett erbjudande om ny tjänst eller på grund av allvarliga hälsoproblem. Eftersom den ordinarie chefen försvinner rätt så plötsligt och det vanligtvis tar tid att rekrytera en ny ordinarie chef behövs någon som leder verksamheten under tiden. Detta är inte en vikarierande chef eftersom det inte finns någon att vikariera för. Interimschefen är en övergångschef.

Vissa konsulter tar uppdrag som interimschef men det är vanligast att en specialiserad byrå förmedlar lämpliga personer för uppdraget. Ett av de mer anlitade företagen för förmedling av interimschefer är Brightmill. De har lång erfarenhet av att finna passande chefer för tillfälliga uppgifter och har en god förståelse för vad det är som gör att man hittar rätt person.

Psykologiska utmaningar och fördelar

Det riktigt svåra när man ska gå in som tillfällig chef är att inte veta vad verksamheten gör. En klar fördel är därför att ha erfarenhet från liknande uppdrag. I annat fall får man arbeta hårt för att sätta sig in i kärnverksamheten.

En annan aspekt som är problematisk är att det är välkänt hur viktiga relationerna mellan chef och anställda är. Det tar tid att bygga goda relationer så det är närmast omöjligt för den som bara finns på plats under en begränsad och relativt kort tid. Utan goda relationer är det svårt att skapa ömsesidig tillit.

I vissa fall sker rekrytering av tillfällig chef internt. Det betyder att någon som har varit kollega plötsligt ska bli chef över sina kollegor. Många har svårt att finna sig tillrätta i den rollen. Även om det är en utmaning för en interimschef att komma utifrån och ta över ledarskapet behöver man inte bekymra sig om den historia som kollegor har haft under en längre tid. Man kan därför se det som en fördel att komma utifrån som tillfällig chef.

Som ny och tillfällig chef är det svårt att veta var man ska lägga ribban. Lade den föregående ordinarie chefen ribban högt eller på en mellannivå? Ska man som nykomling behöva känna press för att den föregående chefen slet hårt? Kanske var det därför som den föregående chefen försvann, för att det blev för höga krav. Då ska man inte göra om misstaget. Det kan också vara så att man tar i för mycket för att man under sin begränsade tid vill åstadkomma något som gör avtryck. Tufft läge.

När man kommer som nyanställd har man flera socialiseringsfaser som man går igenom. Hur ser en socialiseringsprocess för en interimschef ut? Gentemot vem kan man få bekräftelse om man har funnit sin roll och om man anses vara en del av gruppen? Kommer man att betraktas som en utböling under hela perioden man är på plats? Finns det någon mentor att vända sig till inom organisationen?

Enligt Brightmill behöver man utöver kompetens och erfarenhet ha en viss personlighet och drivkraft för att kunna göra ett bra jobb som interimschef. Vad ska man ha för personlighet? Det är känt att extroverta chefer klarar sig bra. De är lättsamma att ha att göra med och ganska lätta att tycka om redan från början. Även personer med ett extrovert personlighetsdrag, får man ha med i beräkningen, kan därtill vara självcentrerade och i överkant självbelåtna.

Jag har varit med om några fall där interimschefen har gott självförtroende och tydligt signalerar att han vet vad han gör. I själva verket är det många av medarbetarna som vet bättre, när det gäller vad som borde göras, som den självgode chefen inte bryr sig om. Det kan gå illa ganska fort när chefen tror mer på sig själv än på sina erfarna medarbetare.

En interimschef behöver ha gott självförtroende men ska också vara inlyssnande och lita på den kompetens som finns i en organisation. Det är bra att ta sig an uppgiften med viss ödmjukhet eftersom det har hänt att interimschefer har lyckats driva företag i konkurs på kort tid.

Med rätt sorts driv kan ett tillfälligt uppdrag ge precis den utmaning man som interimschef behöver. Vissa personer vill ha nya utmaningar för att må bra. Att ta över ledningen för en verksamhet under begränsad tid kan vara mycket spännande och utvecklande för individen.

Om man är bra på att skapa sig en överblick och med nya fräscha ögon se befintliga brister kan man sätta upp rimliga mål för sig själv och för verksamheten som även på kort tid kan ge god effekt. Den som trivs med att vara i denna position har stora chanser att göra något bra.

Hur det är att plötsligt få en ny chef

Som anställd kan det av olika skäl vara tufft att få en ny chef. Det kanske främsta skälet är om man hade en god och relativt nära relation till sin tidigare chef. Den relationen kan ha haft en stor betydelse och då kommer den tidigare chefens frånvaro att kännas tung. Medarbetaren kan känna sorg och saknad. Precis detta hände i ett företag där chefen slutade och en interimschef kom in. Flera medarbetare kände sig ledsna och vilsna. Interimschefen kunde bara stödja några av medarbetarna medan de andra fortsatte att ha det jobbigt en tid. Som interimschef behöver man vara väl medveten om detta och försöka stödja all personal, inte bara vissa.

Vissa människor tappar fokus när de vet att de ska sluta eller när de är på väg att gå in i väggen. Detta gäller även chefer som tappar fokus i sitt arbete den sista tiden. Det medför att verksamheten inte fungerar så bra vilket medarbetarna upplever som påfrestande. När det kommer in en interimschef kan det nya ledarskapet kännas som en lättnad. Äntligen ska det bli ordning igen.

Det finns alltid personal som är tämligen självgående. De jobbar bra med en bra chef, de jobbar bra utan chef och de jobbar bra med interimschef. Dessa medarbetare är tacksamma och rätt personer att få information från.

I den informella strukturen i en organisation finns det alltid informella ledare. Personalen lyssnar på och känner tillit till dessa personer. Vid ett svagt ledarskap eller när enheten står utan ledare blir dessa personer särskilt viktiga för gruppen. När man kommer som interimschef är de informella ledarna nyckelpersoner för att skapa förtroende. Om man får de informella ledarna med sig får man lättare resten av personalgruppen med sig.

Det är ett stort misstag att inte lyssna på de informella ledarna för i tider av osäkerhet och förändring fungerar de informella ledarna som en trygghet. Personalen uttrycker sin oro och sitt missnöje till någon informell ledare som sedan förväntas föra det vidare till chefen. Att inte lyssna på vad den informella ledaren har att säga är som att inte lyssna på vad hela personalgruppen har att säga. Det är kostsamt att köra över hela sin personalgrupp. Samtidigt är det så att när chefen är tuff mot personalgruppen och använder den informella ledaren som kanal kommer den senare att fungera som en buffert som försöker ta lite av smällen och mildra den för sina kollegor. Man måste därför förstå hur centrala de informella ledarna är för trivseln och välmåendet i personalgruppen.

De enskilda medarbetarnas psykologi och gruppens psykologi är väldigt viktig för hur väl man mår och hur väl man presterar. När dynamiken i gruppen ändras, som den gör när en chef slutar och en tillfällig börjar, tar det ett tag innan roller och relationer sätter sig.

Dela gärna med dig om du har erfarenheter kring interimschefskap.

1 Sep 2019