Självkänsla och utseende

Tänker du dig att människor med attraktivt utseende har bättre självkänsla än människor som inte är nöjda med sitt utseende? Tror du att det är möjligt att öka självkänslan om man förbättrar sitt utseende? I detta inlägg ska jag gå in på dessa frågor.

Först är det bra att särskilja vissa begreppspar som förekommer inom forskning och debatt som rör utseende. Det första begreppsparet är det faktiska självet och det ideala självet. Det andra begreppsparet är självkänsla och självförtroende.

Faktiskt själv och idealt själv

Faktiskt själv står för hur man faktiskt ser ut och är just nu. Det handlar om den bild man har av sig själv i nuläget. Idealt själv står för den man vill bli. Det handlar om att man vill ändra något för att göra om sig till en bättre version av sig själv. Här kan det vara så att man har en förebild som man gärna vill bli mer lik.

Inom utseendeforskning ställs självkänsla i relation både till det faktiska självet och det ideala självet. Många personer får en ökad självkänsla när de kommer närmare det ideala självet. Man ska inte tolka detta som att alla som förändrar sitt utseende får en ökad självkänsla. En del blir besvikna och märker att det ideala självet inte är bättre.

Självkänsla och självförtroende

Det är ganska vanligt att begreppen självkänsla och självförtroende används som synonymer. Så är det inte riktigt. De handlar båda om självet och synen på självet men det rör sig om olika aspekter av självet.

Självkänsla står för det värde man ger sig själv. Detta påverkas av många faktorer. Vad andra säger om ens utseende kan påverka självbilden och det värde man ger sig själv. Hur man själv upplever sitt utseende i förhållande till t.ex. idoler kan spela in. Värdet kan också påverkas av hur älskad man känner sig av sina närmaste. Se mer under sista rubriken.

Självförtroende är kopplat till förmåga och prestation. En person som tror sig kunna prestera inom ett eller flera områden kan ha ett högre självförtroende än en person som ofta misslyckas. Att prestera är inte alltid en faktisk och objektiv värdering. Vissa personer tycker att de presterar bra medan andra i omgivningen inte tycker att prestationerna är så märkvärdiga. I andra fall kan en person tycka att hen presterar dåligt eller mediokert medan andra i omgivningen tycker att prestationen är på en hög nivå.

I detta inlägg är det självkänsla som avses eftersom det främst är i relation till självkänsla som utseende har studerats.

Hår och utseende

En studie från 2000 visar ganska tydligt att självkänslan ökar när man har varit hos frisören. Detta verkar dock bara gälla för kvinnor, eller nästan enbart för kvinnor. Män får inte en boost av att snygga till håret på samma sätt. Män som tappar hår kan däremot få en ökad självkänsla när de får håret tillbaka.

Att byta frisyr eller att få en snyggare frisyr som ligger närmare det ideala självet innefattar även hårförlängning. Det kan spela roll vilken kvalitet löshåret har. Hos Poze hair finns det en stor variation av hår som gör att man lätt hittar det som passar bäst. Det gäller både kvinnor och män.

Smink och utseende

Att bättra på sitt utseende med smink har en inverkan på självkänslan. I en studie kunde man tydligt se att de som fick ett utseende som låg närmare det ideala självet också fick högre självkänsla. Vissa har svårt att visa sig utan smink för att det är så förknippat med att ha lägre självkänsla.

En intressant iakttagelse är att smink som maskara inte har samma betydelse i alla delar av världen. De etniska grupper där kvinnor har korta ögonfransar är mindre benägna att använda maskara för att förbättra sitt utseende. I Europa där de flesta kvinnorna har långa ögonfransar är maskara ett självklart smink. Faktisk är lösögonfransar mer vanligt bland européer än hos asiater. Det skulle kunna vara tvärt om kan man tycka. Män som i alla delar av världen har kortare ögonfransar använder sällan varken maskara eller lösögonfransar för att förbättra sitt utseende.

Kroppsform

Redan i unga år är kroppen kopplad till självkänslan. Barn lär sig tidigt att kroppsformen kan vara mer eller mindre nära en ideal kroppsform. Bland tonåringar är diet och att hålla sig smal förenligt med hög självkänsla. De som inte klarar av att hålla diet och hålla sig smala har lägre självkänsla.

När det gäller kroppsformen upplever många unga att deras faktiska själv ligger långt ifrån deras ideala själv som i sin tur är starkt influerat av förebilder som ofta syns i (sociala) medier. För någon som har en stor kroppshydda är det mycket svårare att uppnå det ideala självet som smal än det är att ordna med frisyren eller med smink. Kroppsformen är därför en stor utmaning för mångas självkänsla.

Till kroppsformen hör också andra sorters modifiering. En är plastikkirurgi. En annan är muskelbyggande. Man kan också tänka sig att tatueringar och piercing är en form av modifiering av kroppsformen. Det går en serie på SVT om att skönhetsoperera sig. Den är både sevärd och tänkvärd.

Självkänsla och utseende

Det finns en del personer som inte bryr sig så mycket om sitt utseende. Vissa kan tycka att dessa personer borde bry sig mer. De är uppenbart inte påverkade på ett sådant sätt att deras självkänsla minskar. De flesta får en högre eller lägre självkänsla i förhållande till hur de ser ut och hur nära de lyckas komma sitt ideala själv.

När man tittar på skolungdomars självkänsla påverkas de av hur de lyckas med studierna, hur deras sociala umgänge ser ut och slutligen vilket utseende de har. Från en stor tysk studie framgår det med tydlighet att utseendet har den största inverkan på självkänslan, av de tre huvudområdena, hos de deltagande ungdomarna. Det råder ingen tvekan om att utseende har betydelse för hur vi värderar oss själva, i alla fall för de flesta individerna.

Som i fallet med prestation och självförtroende kan bilden av sig själv och självkänsla variera mellan individen själv och vad andra tycker. Vissa individer tycker inte om sitt utseende och har därför låg självkänsla. Andra i omgivningen kan tycka att personen har ett vackert utseende men det påverkar inte självkänslan tillräckligt mycket. Utseende är alltså inte en fråga om ett objektivt värde utan det är väldigt subjektivt.

Att trivas mer med sig själv ger en bättre självkänsla. Vägen till att trivas med sitt eget utseende kan variera. Det går att göra olika slag av förbättringar mot det idela självet men det går också att lära sig se sin skönhet hos det faktiska självet. Vilken väg var och en väljer är personligt och bör inte bedömas av andra. Välj din egen väg.

29 Jul 2020