Medarbetarskap och medarbetaranda

Av: MJ

Medarbetarskap har varit ett centralt begrepp de senaste decennierna. Det är en del av en modern organisations ständiga process.

På grund av att många svenska organisationer har platta organisationer har vi inga ledarskap som pekar med hela armen. Att leda en organisation är med andra ord alla medarbetarnas gemensamma ansvar och angelägenhet.

Om man inte är van vid att leda, tänka stor och ta ansvar för organisationens bästa är risken stor att tanken med medarbetarskap faller. När ledning uppifrån saknas måste medarbetarna kliva fram. I de fall det inte sker uppstår en verksamhet på drift.

Vi har i allmänhet en idé i Sverige att medarbetarnas inflytande och delaktighet är högt. När kommunikations- och ledarskapsforskaren Solange Hamrin utförde studier i några större organisationer svarade cheferna att de gav medarbetarna stort utrymme. De anställda upplevde dock inte att de hade något inflytande. Det vanliga i sådana situationer är att ledningen lägger fram något som behöver ändras och presenterar två eller tre förslag. Medarbetarna får sedan diskutera dessa förslag och eventuellt "rösta". Ofta betraktas detta som delaktighet och inflytande.

Föreläsaren och författaren Hasse Carlsson pratar ofta om detta och liknande innehåll. Hans bok Jobbar vi ihop eller bara samtidigt pekar på en kritisk aspekt av problematiken. Nyckelord är samarbete, kommunikation, arbetsmiljö och arbetsglädje.

För att kunna arbeta tillsammans, d.v.s. samarbeta, behövs ett eller några gemensamma mål som alla känner till. För att alla ska känna till innehållet och vara överens om vad målet/målen står för krävs kommunikation. Detta är två centrala aspekter av medarbetarskap. Det räcker inte att ett fåtal känner till målet eller ens har formulerat målet. Ett stort flertal medarbetare behöver känna till målet och gärna ha haft möjlighet att forma målet. Därefter krävs det att alla talar om vad som ska göras istället för att utgå ifrån att andra känner till samma sak som man själv gör. Så fort man stöter på problem ska dessa diskuteras för att finna lösningar.

Medarbetarskap handlar om att kliva fram och vilja ta ansvar. Då tar man inte bara ansvar för sig själv och sina egna handlingar utan även för den gemensamma fysiska och sociala arbetsmiljön och hela organisationens framgång. Det är få som idag tror på den karismatiske ledaren som inspirerar och motiverar till stordåd. En enskild person som leder kan inte utföra mycket om inte medarbetarna är beredda att bidra till ett gott arbetsklimat och en vilja att utveckla verksamheten.

En viktig aspekt av medarbetarskap och delaktighet är medarbetaranda. Det står för de handlingar en anställd gör för organisationen och sina kollegor som inte ingår i tjänstebeskrivningen och uppdraget. Exempel på detta är att hälsa och vara trevlig när man möts i korridoren, att fira andra vid bemärkelsedagar, att skapa en trivsam miljö med växter och gardiner mm, och att uppmuntra och hjälpa sina kollegor när det är möjligt.

Ett flertal studier har visat att medarbetaranda kan betyda mer än ledarskapet för en organisations välmående och framgång. Om varje medarbetare gör bara några små handlingar som överskrider arbetsbeskrivningen kan det få stora effekter på det sociala klimatet och arbetsglädjen. Det är sådana inslag som gör att många ser fram emot att gå till jobbet varje morgon.

Det sägs att vi i Sverige har platta hierarkier och det sägs att alla har ett visst medbestämmande och inflytande i hur det fungerar i en organisation. Detta är inte helt sant. På grund av att organisationer är platta blir personalen upprörd när de inte får påverka beslut men när ledningen släpper en del av beslutsprocessen till de anställda kommer det sällan konstruktiva förslag. Det krävs kunnighet och mod för att kliva fram och ta del av ansvaret. Att ta ansvar över beslutsprocessen innebär att man också står för eventuella misslyckanden. Där är det inte många som vågar vara med fullt ut. Alltså har vi inte platta hierarkier i realiteten. I en platt organisation har alla nära till besluten men också delat ansvar över utfallet.

Medarbetarskap innebär alltså ett ömsesidigt släppande och tagandet av besluten och ansvaret och medarbetaranda handlar om att man vill att ens arbetsplats ska vara en bra arbetsplats för alla.

Detta är något att fundera och reflektera över. Kommentera gärna.

10 Jun 2019