En känsla av sammanhang (KASAM)

Av: MJ

För ett par inlägg sedan skrev jag om positiv psykologi som har flyttat fokus från det sjuka till det friska och från problemen till möjligheter. En viktig föregångare till fältet positiv psykologi är Aaron Antonovsky. Istället för att titta på sjukdomsfaktorer valde han att studera hälsofaktorer. Han undrade varför vissa personer klarade sig igenom svåra perioder medan andra inte gjorde det eller gjorde det med sjukdom som utfall. För att få svar på denna fråga behövde han titta närmare på de som klarade sig bra och kom därmed fram till en samling hälsofaktorer eller framgångsfaktorer. Kärnan till det hela kallade han a Sense Of Coherence (SOC) eller en Känsla Av Sammanhang (KASAM).

Om man hamnar i en svår situation och samtidigt upplever en känsla av sammanhang – jag förstår vad som händer, hur det är kopplat till mig och hur man kan hantera situationen – har man större chanser att ta sig ur situationen med ett positivt utfall snarare än ett negativt. En känsla av sammanhang innebär alltså att man ser en chans att göra något åt saken istället för att se sig som ett offer för omständigheterna utan något handlingsutrymme. Antonovsky menar att denna känsla av sammanhang består av tre komponenter. Han kallar dem:

  • Begriplighet (förståelse)
  • Hanterbarhet
  • Meningsfullhet

Den sista är enligt Antonovsky viktigast. Om man inte finner varken sitt framtida liv eller vägen ut ur den problematiska situationen som meningsfull saknar man motivation och drivkraft att agera. Vi tar en närmare titt på de tre komponenterna.

Begriplighet (förståelse)

När något är begripligt eller man upplever sig förstå har man lyckats identifiera de delar som har en påverkan på andra delar. Begriplighet uppstår när du befinner dig i en situation och förstår varför situationen är som den är. Begriplighet uppstår när du ser vad som påverkar ditt liv och därför inser vad du kan göra. Begriplighet innebär att du kan förutse vad som troligtvis kommer att hände. Därför är det begriplighet som möjliggör att du själv kan göra något åt situationen du befinner dig i.

Hanterbarhet

Att kunna hantera en situation förutsätter en rad saker. För det första har du förstått hur saker hänger ihop och vad som påverkar vad. Därefter utvärderar du din förmåga och inser att du har de färdigheter som krävs för att förändra situationen. Du värderar vilka tillgångar eller resurser du har till ditt förfogande. Detta inkluderar andra människors vilja att hjälpa om det finns till hands. Slutligen har du en upplevelse av att du har någon form av kontroll över situationen. Du kan förändra. Det ligger i dina händer om något blir gjort eller inte. Hanterbarhet innebär alltså att du har vad som krävs eller i alla fall tror dig ha vad som krävs för att åstadkomma en förändring.

Meningsfullhet

Meningsfullhet innebär att du som individ tror att saker är intressanta att ägna sig åt och det som finns i ditt liv ger dig tillfredställelse. När ditt liv är på detta vis finns det anledning att kämpa för att fortsätta leva, att fortsätta förändra och att fortsätta bry dig om vad som händer. En upplevelse av meningsfullhet ger dig mening och syfte i ditt liv och en vilja att komma vidare. Det som finns bortanför den svåra situationen är värt att nå.

KASAM

En känsla av sammanhang innebär alltså att du som individ förstår huvuddragen i ditt liv och förstår situationen du befinner dig i, du tror dig ha vad som krävs för att komma vidare och du finner ditt liv meningsfullt och värdefullt vilket motiverar dig att anstränga dig. Detta har fått människor att överleva krig och koncentrationsläger. KASAM kan också vara det som får en människa i vardagen att lyckas med sin utbildning eller med sina arbetsuppgifter. KASAM som helhet eller dess komponenter har främst studerats i samband med hälsa respektive arbete. Enligt Antonovsky innebär en hög grad av KASAM att man har generellt god hälsa. De tre komponenterna, särskilt meningsfullhet, anses också bidra till att man lyckas med sitt arbete i högre utsträckning.

Öka din känsla av sammanhang.

18 Nov 2018